Logotypy MSiT Ministerstwo Sportu i Turystyki Portal Gov pl

W przypadku organizacji, która powstała w 2023 lub 2024 roku należy dołączyć wyciągz ewidencji potwierdzający datę rejestracji oraz oświadczenie, że z uwagi na to, nie posiadają sprawozdań za 2022 rok. Wnioski składane w ramach niniejszego naboru mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Rozpoczynamy nabór wniosków na realizację w 2022 roku Programu „Sport Akademicki”!

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonychw systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony wniosek należy przesłać wyłącznie elektronicznie. Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Preliminowanie kosztów zadania niezgodnie z warunkami określonymiw ogłoszeniu naborowym.

stopka Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nie będą rozpatrywane również wnioski dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej. Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w naborze określonow Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2022 roku przeznacza się̨ kwotę̨ 10 mln zł. Oceny i wyboru wniosków dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. Wnioski złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 17 maja 2024 r.

Nabór na dofinansowanie w 2024 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Nihilist Holy Grail strategia Forex Trading w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu naborowym nie będą rozpatrywane. Datą złożenia wniosku jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

Nabór na dofinansowanie w 2024 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

O sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599z późn. zm.). Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2022 roku. Na realizację programu w tej edycji przeznaczona została kwota 10 mln zł. Wnioski należy nadsyłać do 10 stycznia 2022 r.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww. Ogłoszenia.

  1. Datą złożenia wniosku jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).
  2. Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww.
  3. Wnioski złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 17 maja 2024 r.
  4. Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.
  5. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

stopka Ministerstwo Sportu i Turystyki

• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu. Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2024. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Wnioski niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania. Program „Sport Akademicki” Produkcja przemysłowa w USA zmniejszyła się o 0,4% we wrześniu-Forex realizowany jest w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej.

Haberdar ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments